Jurusan SEPK memiliki satu Program Studi sarjana, yaitu 

S1 Agrobisnis Perikanan